Ben Caulkins

Music and Sound, 3D Art

website // twitter

Anthony Licata

3D Art, Web/UI Design

website // twitter

Perrin Mercer

Narrative Design, 3D Art

twitter

Sam Suite

Gameplay/Tools Programming, 2D Art

website // twitter

Fuller Taylor

UI/Technical Programming

website // twitter

The DANG! hivemind can be reached on twitter @videodang.